REGULAMIN SKLEPU REPUBLIKAWINA.PL

 

Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: „Regulaminem”) określa zasady działania oraz warunki korzystania przez osoby fizyczne (dalej zwane: „Użytkownikami”) ze strony www.republikawina.pl (dalej zwana: „Portalem”) prowadzonej przez Wine rePublic sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000981291, REGON:522536877, NIP:5223230432 o kapitale zakładowym wynoszącym 750 tys. zł (dalej zwanej: „Wine rePublic) 
 2. Podstawowym przedmiotem działalności Republiki Wina sp. z o.o. jest obsługsprzedaży detalicznej wina oraz wybranych innych produktów spożywczych i akcesoriów winnych poprzez sklep stacjonarny przy ul. Ochockiej 1A w Warszawie oraz przy pomocy Portalu, udostępnianie treści informacyjnych, edukacyjnych i multimedialnych dotyczących wina (poprzez takie kanały jak: youtube, newsletter, blog). 
 3. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest wyłącznie sklep stacjonarny Republika Wina położony przy ul. Ochockiej 1a, 02-495 w Warszawie. 
 4. Witryna przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat. 
 5. Republika Wina zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania funkcjonalności sklepu dla Użytkowników niestosujących się do postanowień niniejszego Regulaminu w szczególności do osób które podały nieprawdziwe dane osobowe, przede wszystkim dotyczące ich pełnoletności oraz osób niestosujących się do postanowień § 2 ust. 3 i 4 Regulaminu. 
 6. Wine rePublic posiada ważne zezwolenie z dnia 21.02.2024 r. o nr: UD-XI-ZDG-7340/I/B-122/2024 na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18%  alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 8. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed założeniem konta w Portalu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. W razie braku akceptacji Regulaminu lub niemożności jego przestrzegania np. z powodu nieodpowiedniego wieku, Wine rePublic prosi o niekorzystanie z Portalu.

 

Korzystanie z Portalu – kwestie techniczne

 1. Do korzystania z niektórych usług Portalu niezbędne jest posiadanie urządzeń (również urządzeń mobilnych) pozwalających na korzystanie z zasobów internetu, skrzynki pocztowej  
  e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików „cookies”). 
 2. Techniczne warunki korzystania z Portalu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Portalu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika 
 3. Wszelkie opisy, nazwy handlowe, nazwy lub znaki towarowe opublikowane na niniejszej Platformie podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią, pisemną zgodą uprawnionych. Jakiekolwiek naruszenie przedmiotowych praw przez Użytkownika może skutkować roszczeniami odszkodowawczymi uprawnionych podmiotów. 
 4. Korzystając z Portalu Użytkownik zobowiązany jest nie wprowadzać żadnych treści mogących naruszać prawa innych Użytkowników, a także do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić jej funkcjonowanie. 

 

3 Zasady funkcjonowania Portalu i świadczone usługi

 1. Użytkownikowi świadczone są w ramach Portalu następujące usługi: 
  • wyszukiwanie i przeglądanie oferty win sklepu stacjonarnego Wine rePublic, posegregowanej ze względu na szczegółowe kategorie; 
  • wyszukiwanie i przeglądanie informacji na temat producentów win dostępnych na Portalu;  
  • dokonywanie zamówień (szczegółowo opisanej w § 4 Regulaminu, poniżej); 
  • przeglądanie kanału z filmikami edukacyjnymi udostępnianymi przez Wine rePublic; 
  • kontakt i korzystanie z doradztwa sommelierów dostępnych dla Użytkowników w drodze mailowej jak i telefonicznej; 
  • czytanie informacji i komunikatów edukacyjnych zawartych w newsletterze Republiki Wina i korzystanie z przywilejów dostępnych dla odbiorców tego newslettera; 
  • czytanie komentarzy i ocen innych Użytkowników dotyczących przedstawionych win;  
  • przeglądanie bloga dostępnego na Portalu. 
 2. Dodatkowo na Portalu świadczone są usługi płatnicze związane ze składaniem zamówień. Usługa ta jest wykonywana przez instytucję płatniczą Blue Media S.A. lub Przelewy 24 (PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 1560-327 w Poznaniu wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 779 236 98 87, REGON 301345068 o kapitale zakładowym w wysokości: 4 500 000 zł, wpłaconym w całości Szczegóły i regulamin płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy 24 dostępne są na stronie internetowej www.przelewy24.pl.  
 3. W celu skorzystania z poszczególnych usług Portalu, o których mowa w ust. 1 lit. c), e) oraz f) powyżej, Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych (w zależności od usługi)imienia, nazwiska, pełnego adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, a także złożenia prawdziwego oświadczenia o pełnoletności. 
 4. Dane, których podanie jest obowiązkowe są wyraźnie oznaczone w formularzu rejestracyjnym. 

 

Dokonywanie zamówień

 1. Dokonując zamówienia przez Portal, Użytkownik kupuje określone produkty, które umieścił w wirtualnym koszyku, a Wine rePublic sprzedaje określone produkty za cenę stanowiącą sumę cen produktów wchodzących w skład zamówienia wraz z kosztami przesyłki (lub ewentualnymi kosztami płatności), którą Użytkownik musi zapłacić. Szczegóły dotyczące cen produktów opisane są w § 5 poniżej. 
 2. Każda umowa sprzedaży zawierana jest i realizowana w sklepie stacjonarnym Republika Wina znajdującym się przy ul. Ochockiej 1a w Warszawie. Poprzez potwierdzenie zamówienia Użytkownik oświadcza, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego towaru przez osobę pełnoletnią.  
 3. Aby dokonać zamówienie poprzez Portal, wymagane jest od Użytkownika: podanie wymaganych danych, zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacja, zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności i jej akceptacja oraz oświadczenie o byciu pełnoletnim. 
 4. Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówień, złożenie zamówienia telefonicznie (574 428 227) lub mailowo (zamowienia@republikawina.pl). 
 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedażowy w postaci paragonlub faktura VAT 
 6. Składając zamówienie Użytkownik jednocześnie oświadcza, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży. W celu weryfikacji pełnoletności Użytkownika, Wine rePublic wymaga złożenia oświadczenia o pełnoletności. W razie wątpliwości Wine rePublic może też poprosić o przesłanie skanu dowodu osobistego Użytkownika.  
 7. Po złożeniu zamówienia Użytkownik (zarówno robiący zakupy jako gość jak i Użytkownik zarejestrowany) dostaje potwierdzenie takiego zamówienia drogą mailową.Wine rePublic zobowiązana jest do wysłania takiego potwierdzenia w ciągu jednego dnia roboczego od momentu otrzymania zamówienia. W razie niepotwierdzenia zamówienia w tym terminie, Użytkownik nie jest nim już związany. 
 8. Wine rePublic jest uprawniona do odmowy zamówienia w razie: 
  • braku danego produktu na stanie magazynowym (Wine rePublic zobowiązana jest do zaproponowania innego towaru w zamian za brakujący produkt); 
  • wątpliwości odnośnie wieku Użytkownika; 
  • niepodania kompletnych danych przez Użytkownika; 
  • innych zdarzeń losowych, który w usprawiedliwiony sposób uniemożliwiają Wine rePublic realizację zamówienia. 
 9. Wine rePublic zastrzega sobie prawo do ograniczeń ilościowych w zamówieniu lub ze względu na wartość zamówienia, jednakże każdorazowo uprzedzi o tym Użytkownika przed potwierdzeniem zamówienia.  
 10. Użytkownik otrzymuje podsumowanie swojego zamówienia drogą mailową, wraz z kosztami przesyłki. Koszty przesyłki naliczane są według ustalonego cennika, który opublikowany jest na Portalu w zakładce: formy dostawy. 
 11. Wine rePublic jest uprawniona do kontaktu telefonicznego z Użytkownikiem w razie: 
  • wątpliwości dotyczących danych teleadresowych użytkownika; 
  • wątpliwości odnośnie zamówienia lub braku towaru w magazynie, w celu zaproponowania innego towaru; 
  • wątpliwości co do pełnoletności Użytkownika 
  • w razie planowanego opóźnienia w realizacji zamówienia, w celu poinformowania Użytkownika o tym fakcie. 

 

Ceny produktów oraz formy płatności 

 1. Wiążącą Użytkownika ceną produktu, jest cena podana na Portalu w chwili składania zamówienia przez Użytkownika. Ceny produktów, są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, o których mowa w § 4 ust. 10 Regulaminu. 
 2. Całkowita wartość zamówienia stanowiąca sumę cen produktów wraz z kosztami przesyłki (lub ewentualnie kosztami płatności) podawana jest Użytkownikowi każdorazowo w podsumowaniu zamówienia w wirtualnym koszyku na Portalu. 
 3. Użytkownik dokona płatności za swoje zamówienie w następujący sposób: 
  • gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie ‘Wine rePublic’ przy ul. Ochockiej 1A, Ursus, 02-495 Warszawa; 
  • gotówką za pobraniem, czyli płatność gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem upoważnionego kuriera, co stanowi koszt dodatkowy w wysokości 5 zł (realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Republikę Wina); 
  • przelewem na konto bankowe (realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty za złożone zamówienie) Wine rePublic sp. z o.o.nr rachunku: Mbank 22 1140 2004 0000 3602 8263 4296; 
  • płatność internetowa w systemie Blue Media S.A. (karty płatnicze: VisaVisa ElectronMastercardMasterCard ElectronicMaestro) (realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty za złożone zamówienie). 

4. Produkty w sklepie podlegają poszczególnym rabatom, o których Użytkownik informowany jest np. za pomocą newslettera. Kody rabatowe obejmują regularną ofertę sklepu. Z rabatowania wyłączone są produkty przecenione.

5. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik oświadcza że wyraża zgodę na doręczenie mu zamiast paragonu, faktury VAT dokumentującej dokonany przez niego zakup. Ponadto, zarówno Użytkownik jak i zamawiający niebędący osobą fizyczną wyraża zgodę na przesłanie powyższej faktury VAT w wersji elektronicznej na adres e-mail z którego dokonał zamówienie.

6. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą. 

 

Odbiór własny lub inna forma odbioru 

 1. Użytkownik zobowiązuje się do odbioru swojego zamówienia w sklepie „Republika Wina” przy  ul. Ochockiej 1a w Warszawie w dni robocze w godzinach 10:00-18:00. Użytkownik uprawniony jest do odbioru zamówienia osobiście lub przy pomocy pełnoletniej, upoważnionej do tego osoby. Wybierając wysyłkę kurierską lub dostawę na terenie Warszawy tego samego dnia Użytkownik upoważnia kuriera lub inną osobę do odbioru w swoim imieniu towarów ze sklepu Republika Wina przy ul. Ochockiej 1 a w Warszawie. 
 2. Upoważniona osoba dokonująca odbioru towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Użytkownika oraz numer zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru towaru. 
 3. Wine rePublic zastrzega, że towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej oraz jest uprawniondo sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej zamówienie 
 4. W przypadku wybrania przez Użytkownika opcji „dostawy” towaru, wydanie towaru Użytkownikowi następuje z chwilą przekazania towarów upoważnionej do odbioru osobie. 
 5. Osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane przez kuriera. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Wine rePublic złoży w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Użytkownikowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej towar. 
 6. Dostawy realizowane są poprzez zewnętrzną firmę na terytorium Polski, w dni robocze w większości godzinach 8:00 – 19:00. Koszt dostawy został opisany na Portalu w zakładce „Odbiór osobisty i dostawy”, a także jest wskazany Użytkownikowi w każdym podsumowaniu zamówienia.  
 7. W sytuacji, w której zamówienie nie zostanie odebrane w terminie 6 dni roboczych, pomimo próby Republiki Wina kontaktu z Użytkownikiem, Wine rePublic może odstąpić od umowy sprzedaży, za uprzednim poinformowaniem o tym Użytkownika (drogą mailową lub telefoniczną). 
 8. Dostawy na terenie Polski realizowane są na adres Użytkownika wskazany w formularzu zamówienia, w terminie 48 godzin od momentu ich nadania przez Wine rePublic (nadanie paczki następuje w dni robocze). Nadanie paczki przez Wine rePublic następuje maksymalnie w ciągu 24 h (w dni robocze) od momentu złożenia zamówienia za pobraniem lub zaksięgowania wpłaty za zamówienie. 
 9. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia. 
 10. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia, paragonu lub faktury VAT lub jeżeli towar uległ uszkodzeniu, Użytkownik powinien sporządzić protokół szkody zgodnie z procedurą stosowaną przez firmę kurierską. Sporządzenie protokołu szkody nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, ma na celu jedynie usprawnienie procesu jej rozpatrzenia. 
 11. W przypadku nieobecności Użytkownika lub osoby uprawnionej do odbioru przesyłki podczas próby podjęcia dostawy przez kuriera, kosztami dodatkowej dostawy zostanie obciążony Użytkownik pod warunkiem wyrażenia przez niego zgody na dodatkową dostawę. Koszt takiej wtórnej dostawy będzie odpowiadać kwocie dostawy podanej przy zamówieniu. 

 

Pomoc techniczna i zgłaszanie zastrzeżeń 

 1. W razie wystąpienia problemów technicznych lub błędów w funkcjonowaniu Portalu Użytkownicy mogą skorzystać z pomocy technicznej wysyłając zgłoszenie pomocy na adres e-mailowy: biuro@republikawina.pl 
 2. Użytkownicy mogą zgłaszać uwagi i zastrzeżenia związane z funkcjonowaniem i usługami Portalu wysyłając wiadomość na adres: biuro@republikawina.pl 

 

8 Odpowiedzialność  

 1. Wine rePublic oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby wykonać swoje zobowiązania wynikające z niniejszego Regulaminu oraz nie naruszy wymogów uczciwości i staranności w zakresie świadczonych przez siebie usług. 
 2. Wine rePublic oświadcza, że wino które można zakupić w sklepie jest prawidłowo zamknięte oraz przechowywane specjalnie podnajmowanym magazynie, w optymalnych warunkach dla przechowywania wina.  
 3. Wino podlejące dowozowi pakowane jest w bezpieczne kartony specjalnie do tego przeznaczonych (na 1, 3, 6 lub 12 butelek), z surowca: Fala 5W BC, z wkładkami podtrzymującymi butelki w bezpiecznej pozycji, zaklejane specjalną taśmą, a podczas pakowania dokładane są wszelkie starania, żeby zapobiec jakimkolwiek uszkodzeniom towaru. 
 4. Wine rePublic  nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy umieszczonych przez Użytkowników na Portalu, które mają na celu wyrażenie ich subiektywnej opinii. 
 5. Wine rePublic zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich komentarzy wulgarnych i przekazujących bezprawne treści. 
 6. W razie obowiązku wykonania prac technicznych, serwisowych lub aktualizacji Portalu, Wine rePublic zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Portalu, o czym użytkownicy zostaną poinformowani poprzez komunikat umieszczony na stronie internetowejinformujący o terminie planowanej przerwy w funkcjonowaniu oraz czasie jej trwania. 

 

Komunikacja z Użytkownikami 

 1. Poprzez podanie swojego adresu mailowego oraz poprzez dobrowolne zaznaczenie odpowiedniego checkboxu Użytkownik może wyrazić zgodę na udostępnienie swojego adresu e-mail w celu wykorzystania go przez Wine rePublic do wysyłania mu między innymi informacji handlowych (dalej zwaną: „Newsletter”).   
 2. Adres mailowy jest przetwarzany w celu wysyłania danemu Użytkownikowi zamówionego Newslettera. 
 3. Poprzez NewsletterUżytkownik będzie otrzymywał informacje edukacyjne oraz marketingowe dotyczące np. eventów winiarskich, wpisów na bloga Portalu, produktów sprzedawanych w sklepie, ciekawostek winiarskich itp. 
 4. Poprzez podanie numeru telefonu i zaznaczenie odpowiedniego checkboxa Użytkownik może zezwolić Wine rePublic na kontakt telefoniczny w celu doradztwa sommeliera w zakupie wina. 

 

 

10 Odstąpienie od umowy 

 1. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy świadczenia usługi drogą elektroniczną bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Wine rePublic oświadczenia przed jego upływem (zgodnie z instrukcjami podanymi na Portalu w zakładce „W jaki sposób zwrócić towar”?). Wzór (nieobowiązkowy) oświadczenia można pobrać w wymienionej zakładce, ponadto generowany jest on automatycznie przez Portal dla użytkowników zarejestrowanych. 
 2. Niezwłocznie po odstąpieniu od umowy, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu Użytkownik ma obowiązek zwrócić towar. Zwrot może nastąpić osobiście do sklepu „Republika Wina” przy ul. Ochockiej 1a w Warszawie lub poprzez odesłanie towaru na ten sam adres. Użytkownik ponosi koszt przesyłki zwrotnej. 
 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik będący Konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.  
 4. Wraz z przesyłką Użytkownik powinien odesłać dowód zakupu towaru, lub w inny sposób udokumentować fakt zakupu w sklepie ‘Republika Wina’. 
 5. Wine rePublic zwróci płatność Użytkownikowi w terminie 14 dni od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu, jednakże jest uprawniona do wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili dokonania przez Użytkownika zwrotu towarów których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Użytkownika potwierdzenia, że towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej. 
 6. Zwrot płatności zostanie dokonany na konto jakiego użył Użytkownik przy pierwotnej płatności za zamówieniechyba że poprosił o inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Wine rePublic z żadnymi dodatkowymi kosztami. 
 7. Przed odstąpieniem od umowy, Użytkownik nie powinien korzystać z towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności. W przeciwnym razie Użytkownik będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie ich wartości. 
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do wina, które zostało przez Użytkownika otwarte, a tym samym: 
  • produktów dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych; 
  • produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia. 
 9. Jeśli Użytkownik odsyła towar w sposób inny niż najtańszy oferowany sposób na rynku, Wine rePublic nie jest zobowiązana do zwrotu poniesionych przez Użytkownika dodatkowych kosztów. 
 10. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Użytkownika wynikających z odpowiedzialności Wine rePublic z tytułu niezgodności towaru z umową. 
 11. Wine rePublic zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży jeżeli w terminie 6 dni od złożenia Zamówienia, Użytkownik nie dokonał zapłaty za towary objęte zamówieniem, za uprzednim poinformowaniem o tym Użytkownika (drogą mailową lub telefoniczną). 

 

11 Wydarzenia organizowane przez Wine rePublic

1. ANULOWANIE WYDARZENIA PRZEZ ORGANIZATORA

Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania wydarzenia z powodu niewystarczającej liczby uczestników lub z innych powodów organizacyjnych. Powiadomi uczestników o takiej sytuacji pisemnie w jak najkrótszym terminie. W przypadku anulowania, organizator zaproponuje osobom, które zapisały się na wydarzenie, możliwość zamiany biletu na inną planowaną imprezę lub zwrot kosztów biletu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty związane z rezerwacją biletu, takie jak opłaty bankowe, pocztowe, koszty podróży czy zakwaterowania.

2. ANULOWANIE UDZIAŁU W WYDARZENIU PRZEZ UCZESTNIKA

Organizator nie przyjmuje zwrotu biletu na konkretne wydarzenie, jednak umożliwia bezpłatną wymianę biletu na inne wydarzenie organizowane przez niego do 48 godzin przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia.

W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu w terminie krótszym niż 48 godzin przed jego rozpoczęciem, organizator nie zwraca kosztów biletu.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: joanna@winerepublic.pl, +48 601 31 93 65.

 

12 Reklamacje 

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji. 
 2. W celu rozpatrzenia reklamacji, w zależności od rodzaju wadliwości, Użytkownik dostarczy towar do sklepu z dowodem zakupu na koszt Wine rePublic lub uzasadni reklamację drogą mailową lub telefoniczną (przykładowo popierając ją dowodami fotograficznymi). 
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, ale nie później niż w terminie dni roboczych od daty złożenia jej przez Użytkownika. 
 4. Decyzja dotycząca rozpatrzenia reklamacji będzie przekazana Użytkownikowi telefonicznie lub drogą mailową, zgodnie z danymi podanymi przez Użytkownika w zamówieniu. 
 5. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Wine rePublic wymieni towar na nowy lub zaproponuje inny rodzaj rekompensaty. 

 

13 Rozwiązywanie sporów z Użytkownikami 

 1. Strony dołożą wszelkich starań, aby spory pomiędzy Wine rePublic a użytkownikami rozwiązywane były na drodze polubownej. 
 2. Użytkownik ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej UOKiK. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.  
 3. W razie niemożności rozwiązania sporu na drodze polubownej, wszelkie spory wywodzące się z funkcjonowania Portalu lub które są z tymi związane, Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu, według właściwości ogólnej. 

 

14 Dane osobowe Użytkowników

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Wine rePublic sp. z o.o. 
 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Wine rePublic określone są w „Polityce prywatności dostępnej na Portalu. 

 

15 Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu może być pozyskana z Portalu, odtworzona oraz utrwalona poprzez wydrukowanie czy zapisanie na nośniku. 
 2. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie Wine rePublic poinformuje Użytkowników poprzez komunikat na Portalu lub drogą mailową i będą one wymagały każdorazowej akceptacji Użytkownika wyrażonej przez Użytkownika przed złożeniem zamówienia. 
 3. Zmieniony Regulamin ma moc wiążącą, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji. 
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.